Jönköpings kommun

Teman NTA Skolutveckling

En fjäril som sitter på ett finger.

Pedagoger och lärare i förskolan och grundskolan, hos NTA Skolutvecklings medlemmar, har möjlighet att använda NTA:s teman i sina barngrupper och klasser.

Teman ger stöd för ett aktivt undersökande arbetssätt och ger rika möjligheter till diskussioner kring innehåll som rör ett eller flera av ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och matematik.

Att arbeta med teman ger en tidig inblick

NTA tillhandahåller 28 teman i biologi, fysik, kemi, teknik och ett tema i matematik från förskolan till och med år 9 i grundskolan. NTA:s teman är utvecklade utifrån förskolans och skolans styrdokument. De är utvecklade utifrån en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Arbete med NTA:s teman ger barnen i förskolan en tidig inblick i naturvetenskap och teknik. Eleverna i grundskolan tränar strategier för att lösa problem, utvecklar ett analyserande, kritiskt förhållningssätt och utvecklar handlingskompetens.

NTA tillhandahåller kompletta teman

Varje NTA tema är komplett i den meningen att det tillhandahåller

  • Handledningar för lärare och i många teman också elevböcker med texter kopplade till temat.
  • Laborationsmateriel för helklass i form av temalådor som innehåller materiel som räcker till 30 elever (gäller ej Rymden och Kroppen som är digitala teman).
  • Temautbildning, som är obligatorisk för lärare som vill arbeta med NTA. Till varje tema hör en utbildning.

Tidsåtgång

Det tar ungefär 10 veckor för eleverna att tillägna sig ett tema. De flesta teman vinner dock på att koncentrationsläsas under en kortare tid. I tema Från frö till frö och Fjärilars liv är det biologin som styr. Från Frö till frö tar cirka sex veckor att genomföra och Fjärilars liv cirka fyra till fem veckor.

Även om NTA steg för steg bygger upp elevernas arbetssätt kan NTA starta när som helst i år F – 6 och nästan med vilket tema som helst under förutsättning att eleverna får särskilt stöd att ta till sig arbetssättet.

Lånetid för temalådorna

Temalådorna lånas av skolan under en termin. De levereras till skolan i början av terminen och hämtas i slutet. Temalådorna till tema Mönster och algebra, Testa teknik och Jämföra och mäta lånas under ett helt år