Jönköpings kommun

Teman för åk 7-9

Två Microbits

Vi har en rad olika teman som är utformade för åk 7-9. Vi skräddarsyr även teman och temadagar efter era önskemål. Välkomna att höra av er!

Måla med Python (åk 7-9)

På ett lekfullt och kreativt sätt lär ni er grunderna i textprogrammering med Python. I temat guidas ni att måla olika figurer genom att programmera en ”Turtle” på skärmen. Temat riktar sig till främst till nybörjare inom textprogrammering.

Detta tema kan genomföras på Upptech, på den egna skolan eller digitalt på Teams.

 • Max 20 elever
 • Tid: 60 minuter


Temats koppling till Lgr 22

I centralt innehåll för Teknik årskurs 7–9:

 • Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.
 • Egna konstruktioner där man använder styrning eller reglering med hjälp av programmering.

I centralt innehåll för matematik årskurs 7–9:

 • Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Programmera med Dash (åk 7-9)

Vi hjälper er att komma igång med programmering! Roboten Dash ska lösa några olika uppdrag. Vi löser det genom enkel blockprogrammering med hjälp av våra iPads. Temat kan bokas flera gånger med en ökad progression. Detta tema kan genomföras på Upptech, på den egna skolan eller digitalt på Teams (kräver tillgång till egna Dash-robotar eller från utlåningsmaterial).

 • Max 20 elever
 • Tid: 60 minuter

Temat kan bokas flera gånger med en ökad progression.

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Teknik årskurs 7-9:

 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

I centralt innehåll för Matematik årskurs 7-9:

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

 

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla.
 • Mål 5. Jämställdhet.
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Programmera med Scratch (åk 7-9)

I detta tema lär ni er grunderna i programmering genom att använda Scratch. Med hjälp av datorer skapar ni ett enkelt dataspel där ni själva bestämmer hur spelet ska se ut och vad det ska handla om. Detta tema kan genomföras på Upptech, på den egna skolan eller digitalt på Teams.

 • Max 20 elever
 • Tid: 80 minuter

Temat kan bokas flera gånger med en ökad progression.


Temats koppling till Lgr 22

I centralt innehåll för Teknik årskurs 7–9:

 • Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.
 • Egna konstruktioner där man använder styrning eller reglering med hjälp av programmering.

I centralt innehåll för matematik årskurs 7–9:

 • Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Programmera med LEGO robotar (åk 7-9)

Ett skoltema där eleverna får lära sig programmera en LEGO-robot med hjälp av dess motorer och sensorer. Programmeringen görs med block och uppgifternas svårighetsgrad kan enkelt anpassas för både individ och grupp. Inga förkunskaper krävs. Temat kan bokas flera gånger med en ökad progression. Detta tema kan genomföras på Upptech eller på den egna skolan.

 • Max 20 elever
 • Tid: 60 minuter

Temat kan bokas flera gånger med en ökad progression.


Temats koppling till Lgr 22

I centralt innehåll för Teknik årskurs 7–9:

 • Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.
 • Egna konstruktioner där man använder styrning eller reglering med hjälp av programmering.

I centralt innehåll för matematik årskurs 7–9:

 • Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Programmera med micro:bit (åk 7-9)

Ett tema där ni får prova programmering med hjälp av micro:bit. Ni lär er grunderna och får tillämpa dem i spännande utmaningar. Inga förkunskaper krävs. Uppgifternas svårighetsgrad anpassas efter individ och grupp. Temat kan bokas flera gånger med en ökad progression. Detta tema kan genomföras på Upptech, på den egna skolan eller digitalt på Teams (kräver egna micro:bits eller från utlåningsmaterial).

 • Max 20 elever
 • Tid: 60 minuter

Temat kan bokas flera gånger med en ökad progression.


Temats koppling till Lgr 22

I centralt innehåll för Teknik årskurs 7–9:

 • Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.
 • Egna konstruktioner där man använder styrning eller reglering med hjälp av programmering.

I centralt innehåll för matematik årskurs 7–9:

 • Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Skapa digitala och fysiska modeller (åk 7-9)

Ska din klass starta upp ett teknikutvecklingsarbete? Behöver ditt upplägg utvecklas till att även innehålla digitala och fysiska modeller?

 • Vi erbjuder undervisning i Tinkercad utifrån det område ni arbetar med.
 • Vi visar hur man kan infoga de digitala modellerna i skriftliga arbeten eller rapporter.
 • Vi erbjuder att ni skriver ut modellerna i våra 3D-skrivare.

Till vissa arbeten passar det bättre att använda vår laserskärare. Undervisningen i Tinkercad sker på Upptech, på skolan eller digitalt. Klassen arbetar sedan vidare med sina modeller i skolan.

När du som lärare anser att de är klara kan du boka en ny tid för att komma till Upptech för att få se modellerna skrivas ut i 3D-printer eller skäras ut i lämpligt material i laserskärare.

Temat är kostnadsfritt men en utskriftskostnad på 200 kr/klass tillkommer. Detta tema kan genomföras på Upptech, på den egna skolan eller digitalt på Teams.


Temats koppling till Lgr22

I centralt innehåll för Teknik årskurs 7–9:

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar i det egna arbetet och i teknikutvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur och kollektivtrafik.
 • Egna konstruktioner där man använder styrning eller reglering med hjälp av programmering.
 • Hur digitala verktyg kan användas i teknikutvecklingsarbete, till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, ritningar, fysiska och digitala modeller samt rapporter som beskriver teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastrukturer
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Under vattenytan (åk 7-9) Naturskolan

I det här temat gör eleverna fältstudier i och kring en vattenmiljö. Både kemisk och biologisk undersökning ingår samt en beskrivning av hur närmiljön vid vattnet ser ut. Exempelvis mäter eleverna pH-värdet och får resonera runt surt, basiskt och neutralt pH. Den biologiska undersökningen görs genom att håva smådjur i vattnet. En närmare undersökning och artbestämning av smådjuren görs med hjälp av bland annat digitala mikroskop. Ord som ekosystemtjänster, biologisk mångfald, näringskedja och näringsväv får en verklig och konkret betydelse i detta tema.

Vi tipsar om både för- och efterarbete i den egna skolan vid bokning av temat.

Kläder efter väder och gärna stövlar, chansen är stor att du blir blöt.

 • Tidsåtgång: 90 minuter
 • Maxantal: 25 elever

Temats koppling till Läroplanen
I centralt innehåll för Biologi årskurs 7-9

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Universum (åk 7-9)

Med programvaran Open Space har vi möjlighet att se och besöka olika platser i universum. Vi pratar om universums uppkomst, uppbyggnad och utveckling. Du som lärare har möjlighet att kontakta oss innan temat om det är något speciellt du vill att vi fokuserar på.

 • Max 16 deltagare inkl. vuxna i planetariet
 • Tid: 50 minuter

 

Temats koppling till Lgr 22

 • Universums uppkomst, uppbyggnad och utveckling samt förutsättningar för att finna planeter och liv i andra solsystem.
 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 3. God hälsa och välbefinnande.
 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastrukturer
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap

Upptech
Tfn 036-10 60 77
E-post upptech@jonkoping.se

Kontaktperson
Ulrika Franke
Tfn 036-10 64 97
E-post ulrika.franke@jonkoping.se